+609 553 5555        pro@unipsas.edu.my
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Staf
Pelajar
Pelawat

Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah

HAL EHWAL PENYELIDIKAN & INOVASI (HEPI)

INFO KORPORAT

Assalamualaikum wbt dan Salam Sejahtera. 

Selamat datang ke laman web Hal Ehwal Penyelidikan & Inovasi (HEPI), Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah (UnIPSAS). 

HEPI merupakan pusat di bawah Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) UnIPSAS. Ia dibangunkan untuk menguruskan aktiviti penyelidikan termasuk proses pemberitahuan dan pengumuman geran penyelidikan (dalaman, nasional, perindustrian, agensi, dan antarabangsa dan lain-lain), permohonan dan penilaian cadangan geran, pengurusan, operasi dan pemantauan bagi setiap geran penyelidikan berdaftar. Ini direkabentuk untuk memudahkan proses mengurus, menyelaras dan menggerakkan aktiviti penyelidikan dengan berkesan. 

HEPI juga ditubuhkan bertujuan meningkatkan produktiviti penyelidikan mengikut keperluan industri, masyarakat dan masyarakat selaras dengan Pelan Induk Pendidikan Malaysia 2015 – 2025 oleh Kementerian Pengajian Tinggi. 

UnIPSAS membayangkan untuk menjadikan HEPI sebagai sebuah bahagian yang berjaya yang menguruskan penyelidikan universiti dan membawa UnIPSAS ke puncak kecemerlangan melalui inisiatif pintar, termasuk perkongsian global dengan universiti terkemuka di seluruh dunia. Ini boleh dijadikan bahan dengan menggalakkan penanaman kerjasama penyelidikan di kalangan penyelidik kami, merentasi disiplin. Selain itu, ini adalah sejajar dengan visi universiti untuk menjadikan UnIPSAS sebagai Universiti Islam yang terkenal dengan penyelidikan berinovatif. 

HEPI berharap dapat memudahkan semua penyelidik UnIPSAS dalam mengejar impian mereka untuk cemerlang dalam penyelidikan dan inovasi. 

PENGENALAN

Hal Ehwal Penyelidikan & Inovasi (HEPI) adalah cabang penyelidikan universiti. Dahulunya dikenali sebagai Bahagian Penyelidikan & Inovasi (BPI), ia diwujudkan untuk menguruskan penyelidikan, perundingan, perlindungan harta intelek dan pengkomersilan. Pada Jun 2020, BPI telah dinamakan semula sebagai Hal Ehwal Penyelidikan & Inovasi (HEPI). Tugasnya diperluaskan untuk memulakan aktiviti penyelidikan dan inovasi baru. HEPI mempunyai empat bahagian yang bertanggungjawab mengurus, memantau dan membantu dalam permohonan geran. 

Bahagian-bahagian tersebut ialah Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC) yang mengurus selia Jabatan Penyelidikan & Geran, Jabatan Penerbitan dan Jabatan Inovasi. Penyelidikan, Perundingan, Inovasi, Penerbitan dan Sokongan ICT. Berikutnya adalah Akademi Hadis, Institut Jawi dan Kursi Ahmad Shah. Khususnya, HEPI mengadakan seminar, bengkel dan roadshow untuk menggalakkan dan melatih staf akademik dan bukan akademik dalam penyelidikan dan perundingan, mendapatkan geran penyelidikan dan projek, menguruskan kewangan mereka dan menerbitkan kerja penyelidikan. Ia juga menganjurkan pameran inovasi dan penyelidikan untuk menggalakkan inovasi dan ciptaan dalam persekitaran universiti.

Visi

Memperkasakan budaya penyelidikan dan inovasi ke arah menjadikan UnIPSAS sebagai pusat pengembangan ilmu yang unggul.

Misi

Membangun dan memupuk budaya penyelidikan dan inovasi yang tinggi di kalangan warga UNIPSAS, serta menggiatkan usaha perkongsian dan penyebaran hasil penyelidikan kearah merealisasikan visi UnIPSAS sebagai sebuah pusat kecemerlangan ilmu. 

Objektif

 1. Memupuk persekitaran yang menggalakkan budaya penyelidikan dan inovasi secara terancang, menyeluruh dan berterusan di kalangan tenaga akademik UnIPSAS. 
 2. Merancang, mengurus dan melaksanakan program-program pembangunan keupayaan pensyarah sebagai penyelidik melalui latihan, bengkel dan lain-lain aktiviti yang bersesuaian. 
 3. Menyelaras keperluan-keperluan penyelidikan. 
 4. Melebarkan jaringan kerjasama penyelidikan dan inovasi dengan pihak luar, termasuk IPT atau industri. 
 5. Merancang, mengurus, melaksana dan menerbitkan aktiviti ilmiah yang berkualiti dan terkini, sesuai dengan keperluan semasa di kalangan staf akademik. 
 6. Menggalakkan penggunaan teknologi serta aplikasi moden yang dapat meningkatkan kecekapan dan keberkesanan proses pengajaran dan penyelidikan 

     Skop

     Semua bidang penyelidikan akademik dan inovasi di UnIPSAS.

         Loading...